Thoughts hunt the loves is the new book of Jeton Kelmendi

0
6275

Thoughts on the poetry of Jeton Kelmendi

Kjo poezi shfaq një qenësi, një gjuhë, një botë në përmasa shndërrimesh dhe përjetësie. Preferon të shtegtojë më mirë brenda zemrës së tij, sesa në botën e jashtme ekzotike, filtron intuitën e dhënë pas personazheve të tij. E përsëris, arti i tij i çastit është i mahnitshëm në mjeshtërinë që përdor. Poezitë e tij, jo rrallë janë përmbledhur disa herë në pak fjalë. Kjo është prekëse, për shkak të shqetësimeve dhe mungesave të tij.

This poem shows an essence, a language, a world-scale transformations and eternity. He prefers to better propagate within his heart than in the exotic exterior world, filtering the intuition behind his characters. Again, his instant art is amazing the skill that uses. His poems often summarized several times in a few words. This is touching, due to its concerns and shortcomings.

Academician Athanase Vantchev de Thracym, France

 

Me lulishten frymëzuese, fjalët rrjedhin dhe përkthehen lehtë, ai ka efekte këmbëngulëse letrare, të cilat mund t’i gjeni në këtë volum. Jeton Kelmendi na çon në shekullin njëzet e një, me një zë që po bëhet gjithnjë më i madh.

With inspiring flowers, and the words flow easily translated, he has literary persistent effects, which can be found in this volume. Jeton Kelmendi leads us in the twenty-first century, with a name that is becoming greater.

                                                                                   Christopher Lawrence, England

 

Autori ynë ka aftësi të lëvizë nëpër kohë të ndryshme: kohë të largëta, antike, jo shumë larg, e tashmja dhe e ardhmja. Kjo ndoshta është forca e tij në lidhje me atë që ai prezanton përpara lexuesve kozmopolitanë.

Our author has the ability to move through different times: long distance, ancient, not so far, present and future. This is probably his strength about what he presents before the cosmopolitan readers.

Prof. Dr. RICHARD A. BROSIO,
University of Michigan, Professor Emeritus, USA

Preface

 

Jeton Kelmendi is a poet of continual longing, love, and hope.
People and things he has loved most, he has lost and longs for them so strongly
That they seep into his dreams

…which give him a new hope for their renewal upon waking. Kelmendi is a walking cemetery. Each of his poems is a celebration of a life fully risked, and its death
notice. However these poems translate into English, I leave to the wide expanses of your minds while you’re reading. I thank Kelmendi for tunneling into my ghosts, as all poetry should, where lost conversations continue.

Craig Czury Soncino, Italia 13.2.18

I ndiej intuitivisht poezitë e Jeton Kelmendit si pjesë që fillon në pararojën e një rifreskimi aktual në poezinë e re evropiane të shekullit 21.

I intuitively feel the poetry of Jeton Kelmend as part that starts at the forefront of a current update in the new European poetry of the 21st century.

                       Prof. Dr. Jüri Talvet, Estonia

 

Prof. Dr. Jeton Kelmendi

E shkruar në vende dhe qytete të ndryshme, me data të cilat i japin lindjes së poezisë përcaktueshmëri kohore, që është emblemë në pakohësinë e kësaj poezie, në kontakt me ambientin e vendit të vet, me të cilën, ndonëse diku larg në botë, asnjëherë nuk i ndërpret lidhjet. Kam guxim të them se Jeton Kelmendi është poet i madh! Poezia të cilën e kam lexuar, duke e parandjerë atë që do ta shkruaj, më japin të drejtën të them këtë. Në këtë poezi ka nuanca dhe gërshetime të cilave do t’ua kishte lakmi edhe Vasko Popa.

Written in different places and cities with dates that give the birth of poetry timeliness, which is emblematic in the inadequacy of this poem, in touch with the domestic environment, which, though far away in the world, it does not interrupt the links. I dare to say that Jeton Kelmendi is a great poet! The poetry I read, anticipating what I will write, give me the right to say this. In this poem there are nuances and weaves that Vasko Popa would have had greed for.

Miraš Martinović, Castel Nuovo, Montenegro

 Mos mendimi është një lloj “pajtuesi”? Në fund të fundit, kam tentuar të zbuloj një Mendim, që do të ishte një dublazh të Noidit dhe Nisës. Nëpërmjet fjalëve, ai e rigjen … ”Zotin Mendim”.

Do thought is a kind of “conciliator”? In the end, I tried to utter an opinion, that would be a double of Noah and Nice. Through words, he rediscovers … “God’s thoughts.”

Anne Englebert-Critique of Dramatic Art -Belgium, professor of Structural Methodology – Rogier Guilbert Institute

 

Fjala e Jeton Kelmendit bëhet himn, këngë, term i vjetër shqiptar për të shenjëzuar prirjen për këngë që në vetë natyrën është më melodike e poetike midis popujve të Ballkanit.

The word of Jeton Kelmendi becomes hymn, song, the old Albanian term to mark the tendency for songs that in its nature is more melodic and poetic among the Balkan peoples.

                                            Dr. Olimpia Gargano, Italy

 Rrugëtimi ka lidhje me distancën dhe gjithashtu, me kohën, për atë që Kelmendi në “Duke Shkurtuar Distancat” zbulohet kundër largësive, në kohën që zbulohet kundër dualitetit, sepse dualiteti është distancë.

The journey is about distance and also the time for what Kelmendi in “Shortening the Distances” is revealed against distances, at the time revealed against duality, because duality is distance.

                 Prof. Dr. Gustavo Vega Mansella, Spain

 

Se çfarë e mbreson veçanërisht në poezi poetin Kelmendi, është lakonizmi i stilit shprehës dhe regjistrimi i ndjenjave. Vetë autori ka ndërgjegje të plotë se çfarë është ndjenja dhe me vetëdije të plotë, synon t’i dallojë, t’u japë hapësirën e vërtetë. Fjala, në mendimin dhe në të shprehurit e poetit Jeton Kelmendi, bëhet një qëndismë e vërtetë, me ngjyra të thjeshta të plota, veçse sapo ta shohësh, ajo reflekton frymëmarrje dhe ndjenjë.

What is particularly impressive in the poetry of the poet Kelmendi, it is the loneliness of expressive style and recording of feelings. The author himself has a complete conscience of what he or she is feeling and full consciousness, intends to distinguish, to give the true space. The word, in the thought and expression of the poet Jeton Kelmendi, becomes a real stitch with full colors, just as soon as you see it, but as soon as you see, it reflects breathing and feeling.

                                   Dinos Kubatis, Greece

 

Nëse themi se poezia është një zog i shenjtë, atëherë dashuria dhe humaniteti janë dy flatrat e saja të fuqishme dhe të pavdekshme, te cilat fluturojnë kah e ardhmja e mbushur me plot poezi të mrekullueshme. Dashuria dhe humaniteti janë, padyshim, gjithashtu dy temat kryesore të poezive të Jeton Kelmendit.
If we say that poetry is a sacred bird, then love and humanity are two wings of its powerful and immortal, which fly to the future of the fraught with wonderful poems. Love and humanity are, of course, also the two main themes of the poems of Jeton Kelmendi

                           Dr. Zhang Zhi Diablo, China

Nuk është e çuditshme që përfaqësuesi i klanit luftëtar të Kelmendit u bë shkrimtar. Kështu që tradita poetike e Arbërisë e merr zanafillën që nga mesjeta e hershme. Jeton Kelmendi duke vazhduar këtë traditë, arrin mjeshtërisht me fjalët e tij ta përshkruajë shpirtin shqiptar, të fuqishëm nëpër breza.

It is not surprising that the representative of Kelmendi’s clan became a writer. So the Arbër’s poetic tradition takes its origin from the early Middle Ages. Jeton Kelmendi, continuing this tradition, achieves neatly in his words to describe the Albanian powerful spirit through generations.

                                                                                       Ivan Rijebci, Ukraine

Poezia e Jeton Kelmendit është një dukuri joordinere në qiejt poetikë të Evropës bashkëkohore. I njohur në shumë vende, tridhjetëvjeçarit poet-akademik iu dha të krijojë një botë origjinale artistike, e cila shkëlqen me një dritë shpirtërore në thellësitë e errëta të materies dhe i jep mundësi lexuesit të gjejë rrënjët e “unit” të tij. Poezia e Jeton Kelmendit është thellësisht lirike.

The poetry of Jeton Kelmendi is not an ordinary phenomenon in contemporary poetics in Europe. Known in many places, to the thirty-year-old poet-academician was given to create an original artistic world, that shines with a spiritual light in the dark depths of matter and enables the reader to find the roots of his “unit”. Jeton Kelmendi’s poetry is deeply lyrical.

                           By Alexander DMITRJEV, Russia

 Jeton Kelmendi, në përmbledhjen e tij poetike „Fevasil-lil-hadhf“, ka paraqitur përvojën  njerëzore me një vizion të botës ekzistenciale të ndarë në tri boshte kryesore: koha, fjala dhe mendimi,- pastaj  atdheu , dashuria dhe ëndrra, të  cilat i ka përfshirë në  adresimin e tij  poetik.

Jeton Kelmendi, in his poetic collection “Fevasil-lil-hadhf” has presented the human experience with an existential vision of the world divided into three main axes: time, word and thought – then homeland, love and dreams, which he has included in his poetic address.

                           Prof. Dr Sherif Algayar, Egypt

Ky është një poet,  i cili ndjek rrugën e  tij të veçantë, qoftë në aspektin filozofik e qoftë në atë human, i cili me të vërtetë  të lëndon me pikëllim të thellë dhe të pjekur, të argumentuar qoftë edhe me hollësi të imta, të ngulitura dhe  të akumuluara në vetë poezinë.

This is a poet, who follows his own special way, whether in its philosophical terms or in the human aspect, which really hurts deep and mature grief, arguing even with fine, embedded details and accumulated in poetry itself.                                                          

                                 Heba Esam Egypt

Jeton Kelmendi shkruan nga zemra e kohës tonë aktuale. Ai bashkon kurbetin e tij-largësinë e tij nga vendi i lindjes me gjithë atë që është e dashur dhe e afërt me të tjerët. Përmbledhja e Kelmendit është një shkrim poetik i cili mbështetet në pamje me  kuptimin e së cilës anon kah  gjendja habitëse,  të cilën poeti e shndërron në dialog pozitiv me pamjet e jetës të cilat duken të zakonshme, të cilat ai i prezanton me pamje të ndryshme, të veçanta dhe artistike.

Jeton Kelmendi writes from the heart of our present time. He unites its exile- the distance from the place of birth of all that is dear and near to others. Kelmendi’s poetic writing which is based on the views of the meaning of which is skewed towards surprising situation, which the poet transforms into a positive dialogue with footage of life that seem to be common, which he presents with different, special and artistic views.

       Rasim El-Med-hum, Palestine

 Jeton Kelmendi i takon brezit të ri të artistëve, fati i të cilit lidhet me luftërat e fundit fatkeqe etnike në Ballkan. Duke shkuar për të studiuar në Evropën Perëndimore, ai bart me vete një copë të Atdheut të tij.

Jeton Kelmendi belongs to the new generation of artists whose destiny relates to the recent unfortunate ethnic wars in the Balkans. Going to study in Western Europe, he carries with him a piece of his Homeland.
                                                        
                                              Annq Bagriana, Ukraine

 

Takimi me poezinë e poetit Jeton Kelmendi, më ka rezervuar momente drithëruese në thellësi të qenies. Ky shkrimtar i ri shqiptar, i njohur tashmë në shkallë internacionale, ka mundur të krijojë një botë poetike krejtësisht të tij, një botë që i tejkalon konfliktet dhe mënyrat e pandershme me të cilat ajo mundohet të operojë.

Meeting with the poetry of the poet Jeton Kelmendi, he has reserved tremendous moments in the depths of being. This young Albanian writer, already known in the international scale, has been able to create a completely poetic world of his own, a world that overcomes conflicts and dishonest ways with which it tries to operate.

Dr. Dmytro TCHYSTIAK, Ukraine

 

Poezia e Jeton Kelmendit është e mbushur plot e përlot me shpërthime simbolike dritëdhënëse.

Jeton Kelmendi’s poetry is full of tears with symbolic enlightening.

.                                                                                        Serguiï Dziouba, Ukraine

 Kelmendi zgjedh hapësirë ​​lirike dhe intime si fokus të krijimtarisë së tij. Linjat e këngës janë një përpjekje për të dokumentuar rreh zemrës, pritjes, ëndrrave, në mes të tabanit qiellor që lexohet sot në Izrael, natën e ditën e re.

Kelmendi chooses lyrical and intimate space as the focus of his creativity. Song lines are an attempt to document the heartbeat, waiting, dreams, in the midst of the heavenly sole that is read today in Israel, the night and the new day.

                   Edith Lomovasky- Goel, Israel

 

Të mos harrojmë as temën madhore, pra raportin njeri-univers, çiftin e nocioneve qenie-kozmos, duke qenë e partikularizuar përmes interpretimit si poet-botë, një interpretim jo aq minimalist, sa një rezonancë me preferim/parapëlqimin për thjeshtësi dhe drejtësi të autorit

Let us not forget the major theme, that is, the human-universe ratio, the pair of notions of being-cosmos, being particularly through the poet-world interpretation, not so minimalist interpretation, as a preference resonance / preference for simplicity and author`s justice.

                                                                                     Monica Mureşan Romania

 Poeti shkëput nga tuli i shpresës një mahnitje turbulluese që turfullon me të gjitha hijet që vijnë pas teje, dhe vjeshtat kalojnë këndejpari si një heshtje e fillimit kur të mbyll e shkuara në vetmi.

Poet separated from the pulp of hope a disturbing fascination that feels fizzled out with all the shadows that come after you, and fall pass as a starting silence, when it shuts the past alone.              

Mihai Antonescu, Romania

Thuase duke apeluar në një gjini personale të qartësisë, mendimtar përmes formimit, Jetoni nuk propozon subjekte të „mëdha”, por mbështetet, përkundrazi, mbi përjetimin e detajit, të sentimentit, të çastit, të sendeve dhe ndjenjave të thjeshta, mbi historinë e pashkruar të ngjarjeve të përditshme, të brendshme apo të jashtme të tij.

Saying that by appealing to a personality of clarity, a thinker through formation, Jeton does not propose “great” subjects, but he relies instead on the experience of detail, sentiment, instant, items or simple feelings, the unwritten history of his daily, internal or external events.

                                     Marius Chelaru, Romania

            Drita e fjalës, qartësia e mendimit dhe ekuilibri, nënkuptojnë një qëndrim meditativ e teoretik në filozofinë e Niçes (Nietzsche), si dhe të autorëve tjerë, gjermanë, rumunë e shqiptarë, ndër të cilët shquhet edhe shpirti mendimtar i Jeton Kelmendit.

The light of speech, the balance and clarity of thought, imply a meditative attitude of theoretical philosophy of Nietzsche (Nietzsche), as well as other authors, Germans, Romanians and Albanians, among whom is also the thinker spirit of Jeton Kelmendi.

                                   Lucian Gruia, Romania

 

Besnik i denjë i fjalës, Jeton Kelmendi është padyshim një mjeshtër i vargut, i cili me fjalën e tij krijon ngjarje dhe figura specifike, duke u bërë njëri ndër poetet më të mirë të kohës së vet.

Loyal of the word, Jeton Kelmendi is undoubtedly a master of verse, who with his word creates specific events and figures, becoming one of the best poets of his time.  

                           Mustafa Badawy Poet – Morocco

 

Përmes lirikës së tij të qartë e të brishtë, autori i jep kuptim jetës, duke e mundur të keqen si një luftëtar/mendimtar, i cili përmes universalitetit të tij, jep kontribut për çlirimin e popullit të vet.

Through his clear and fragile poetry, the author gives meaning to life, to defeat the evil as a warrior / thinker, who through its universality gives its contribution to the liberation of his people.

                              Dr. Xhelku Maksuti, Romania

 

Jeton Kelmendi është një „konstruktor” i mirë vargjesh, duke impresionuar përmes aftësisë për të ditur të gjejë simbolikën, imagjinatën dhe metaforën, të një origjinaliteti dhe brishtësie të cilën nuk mund ta hasim veçse rrallë, dhe vetëm te autorët e pajisur me dhunti, atje ku e gjen fushën e fjalës, trupin e heshtjes, plagët e fjalës, eshtrat e zbardhura të lirikës etj.

Jeton Kelmendi is a good “string constructor”, impressed by the ability to find symbolism, imagination and metaphor, of originality and fragility that we can not encounter rarely, and only gifted authors, there where he finds the field of speech, the body of silence, the wounds of the word, the bleached bones of the lyric.

                       Florentin Popescu, Romania

 

Kelmendi, i dashuruar në atdheun dhe kombin, Zotin e atdheut qindramijëravjeçar, që atij i jep emrin shqiptar, e krahason me mendimin e shkëlqyeshëm. Tema e atdheut dhe e lirisë, të cilat në poezinë e Kelmendit dalin në plan të parë, trajtohen në përmasa të ndryshme.

Kelmendi, the lover of his homeland and the nation, the hundreds-year-old God of his homeland, who gives him the Albanian name, compares it with excellent opinion. The theme of the homeland and freedom, which in the poem of Kelmendi emerge in the foreground, are treated in different proportions.

             Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK, Turkey

 

Jeton Kelmendi është para së gjithash një përfaqësues i denjë i fjalës poetike të Kosovës. Poezia e tij ndihet që vjen që andej, nga ajo tokë, ai qiell, ai diell, nga ai pluhur i atjeshëm, nga ajo kohë.

Jeton Kelmendi is first and foremost a worthy representative of the poetic word of Kosovo. His poetry comes from there, from that earth, sky, from that dust there, from that time.

                   Skënder Sherifi, Belgium

 

Poezia e Jeton Kelmendit është e dendur nga kuptimet. Ai nuk shpreh dhe nuk kërkon lustrën e sipërfaqes, por magmën që del nga thellësia. Konceptualiteti është i frenuar e i nënshtruar figurës dhe i shërben për ta fuqizuar idenë.

Jeton Kelmendi’s poetry is dense of meanings. He expresses and requires no luster surface, but magma that comes from the bottom. Conceptuality is curbed and subordinate to the figure and serves to empower the idea.

       Dr. Irena Gjoni, Albania

Bukuria e poezisë së Jeton Kelmendit, gjendet gjithashtu në fjalë. Nuancat stilistike nuk janë të fshehura në kombinimin e fjalëve në vargje, por janë të integruar në brendësi të vetë fjalëve, si gjetje identike në korpusin e gjuhës.

The beauty of Jeton Kelmendi’s poetry is also found in the words. The stylistic nuances are not hidden in the combination of words in the verse, but are integrated inside the words themselves, as identical findings in language corpus.

                             Albert Nikolla, Albania

 

I burrëruar tanimë si poet e i depërtuar edhe në gjuhë të tjera, Jeton Kelmendi me këtë libër e ka forcuar ngrehinën e tij poetike.

Being already mannish as a poet and also penetrated into other languages with this book has strengthened his poetic edifice.

                                              Ali R. Berisha, Kosova

 

“Si shkohet për tek vetvetja”, shpreh më së miri këndvështrimin filozofik dhe poetik të autorit, hedh dritë rreth konceptit dhe qëndërzimit të botës universale njerëzore, shpreh artikulimin e mendimit dhe drejtpeshimit të ndërgjegjes që na shoqëron dhe veçon, parashtron dimensione të reja referimi dhe zbërthime të thella psiko-analitike si dhe e bën poetin Kelmendi kalorës të fjalës, meditimit dhe mendimit të lirë progresiv poetik.

“How to go to yourself”, best expresses the author’s philosophical and poetic point of view, that sheds light on the concept and centering of the universal human world, expresses balance of consciousness that accompanies and separates us, sets forth new dimensions of reference and deep psychoanalytic decomposition as well as makes the poet Kelmendi a knight of word, meditation and free progressive poetical thought.

                                      Agron Shele, Albania

 

Me këtë rast duhet shtuar se poezia bukurtingëllore e Jeton Kelmendit sforcohet me merakun e largimit të kasofonisë si aspekt që vjen në pronën e tingëllimit të ashpër kondradiktor me fjalën ndryshe a kapërcimin e sibilancës së tejngarkuar ku fishkëllima fjalëngarkuese kalon nga një kuptim në tjetrin.

In this case, it should be added that the vibrant poetry of Jeton Kelmendi is enforced by the worry of the removal of kasphonia as an aspect that comes to the property of the harsh sonnet that is conflicting with a different word overcoming overwhelmed with sibilance where whistling blistering passes from one sense to another.

                                     Dr. Fatmir Terziu

 

Jeton Kelmendi i përket brezit më të ri të letërsisë shqipe, brez ky i cili ka përjetuar katrahurat më tragjike në Ballkan dhe që tani ecën krah trendëve bashkëkohëse të letërsisë, duke mbartur mbi sup një të kaluar të hidhur, të cilën Kelmendi e përjetëson me imagjinatë të bujshme dhe diskurs poetik dinamik.

Jeton Kelmendi belongs to the new generation of Albanian literature, the generation who has experienced the most tragic raids in the Balkans and now walks aside by contemporary trends in literature, carrying on his shoulder a bitter past, which Kelmendi perpetuates the imagination sensational and dynamic poetry discourse.

                          Mr. Sc. Ndue Ukaj, Kosova

 

Vepra e Jetonit është një Kaliforni e fjalës. Monaliza e tij i shikon njerëzit në fytyrë pa u folur. Në vargjet e tij ndihet Dardania me ritmet e zemrës që trokasin në zemrat e atyre që dashurojnë dhe ndiejnë.

Work Jeton is a California speech. His Mona Liza looks peoples in the face without speaking. In his verses, Dardania is felt with the rhythms of the heart knocking on the hearts of those who love and feel.

                           Baki Ymeri, Romania

 

E kam njohur kaherë nëpërmjet poezive të tij, të përkthyera në shumë gjuhë, të shpërblyera me çmime kombëtare e ndërkombëtare, të receptuara nga lexues sistemesh të ndryshme kulturore dhe të vlerësuara nga kritikë të njohur letrarë. Pas çdo leximi të poezisë së Kelmendit, përjeton kënaqësi të veçantë estetike.

I’ve known him for a long time through his poems, translated into many languages, awarded with national and international awards, , received from different cultural systems readers and appreciated by well-known literary critics. After each reading of Kelmendi’s poetry, he is experiencing particular aesthetic pleasure.  

                              Dr. Salajdin Salihu, Tetova

Pasi poezia është pasqyrë e shpirtit në një kohë dhe rrethana të caktuara, Jetoni Kelmendi ka parasysh përçimin e saj tek lexuesi me tërë gamën e individualitetit të tij artistik, ndjenjësor dhe përsiatës.

Since poetry is the mirror of the soul in a certain time and circumstances, Jeton Kelmendi has given its passage to the reader with the full range of his artistic, emotional and meditative individuality.

                                                        Agim Gjakova

Figuracioni stilistik është shumë përmbajtësor. Gjuha e këngëtimit është krejt komod, pa klishe dhe pa standarde të ngurtësuara, duke ruajtur edhe atë diftongun rugovas “UA”. Rrjedh e pa-kompleksuar, ashtu siç i vjen në gojë autorit.

Stylistic figuration is very substantial. The singing language is quite cozy, without clichés and no standard hardened, even maintaining its rugovas diphthong “UA”. Trickle is uncomplicated, as it comes to the author’s mouth.

                               Abdullah Thaçi, Prizren

 

Poezia e Jeton Kelmendit shfaqet si imazh, i cili gjithnjë funksionon duke u objektivizuar e zbërthyer në brendësinë e vet. Ajo përmban brenda vetes kuptimin lakonik e simbolik në një masë të duhur. Dendësia e kësaj poezie lirike zbërthen deri në thellësi inteligjencën e lexuesit.

Jeton Kelmendi’s poetry appears as an image, which always works by being objectified and disaggregated in its interior. It contains within itself a laconic and symbolic meaning to a degree. The density of this poetic poem extends deeply to the reader’s intelligence.

                                        Halil Haxhosaj, Gjakova

Gjatë leximit të poezisë së Jeton Kelmendit duhet pasur kujdes për ta kuptuar atë, ngase kemi të bëjmë me një mjeshtër të vargut, njërin ndër poetët më të njohur të ditëve tona në letrat shqipe dhe më gjerë.

During the reading of Jeton Kelmendi’s poetry, care should be taken to understand it, because we are dealing with a master of the verse, one of the most famous poets for Albanian letters of our day and wider.

                                              Ekrem Ajruli, Tetova

 

Spontaniteti në shqiptimin e ndjenjave, mendimeve dhe të situatave është karakteristikë e poetikës së Jeton Kelmendit. Megjithatë, asgjë në poezinë e tij nuk i lihet rastësisë: është ky një spontanitet “i organizuar mirë” deri në detajet më të imta, deri në shprehjet më të zakonshme. Kjo e bën poezinë e këtij të jetë sa e afërt aq edhe e largët, sa e kuptuar aq edhe e “keqkuptuar”, sa klasike aq edhe moderne.

Spontaneity pronunciation of feelings, thoughts and situations is characteristic of the poetry of Kelmendi. However, nothing in his poetry is left to chance: this is “well-organized” spontaneity to the smallest details, to the most common expressions. This makes this poetry to be as near as well as distant as the understanding as the “misunderstood” as classical as well as modern.

                               Dr. Sali Bytyçi, Critic, Prishtina

 

“Imazhi i shpërfillur” është korniza e mendimit abstrakt të shprehur në vargje, imazhi i kohës ndërthurur në metafora, është koncepti ku ndjenja për kohën është gërshetuar midis të ardhmes dhe të shkuarës. Jeton Kelmendi, shpalos mrekullitë poetike në gjysmë ndodhitë dhe legjendat me motive shqiptare, pse jo edhe Evropiane. Fjalët e shpirtit lulëzojnë në një atmosferë ku gëzimi sundon trishtimin, aty ku e shkuara ndjell me shumë entuziazëm se sa dëshira për të ardhmen.

“The image of ignoring” the framework of abstract thought expressed in the verses of time image embedded in metaphors, is the concept where the feeling for time is interwoven between the future and the past. Jeton Kelmendi, reveals poetic wonders in the semi events and legends with Albanian motifs, why not European. The words of the soul thrive in an atmosphere where joy rules sadness, where the past entice with more enthusiasm than the desire for the future.

                           Dr. Peter Tase USA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here