Poezi: Lulzim Tafa. Shqip, English, Italiano

0
2167

poezi nga Lulzim Tafa në Shqip, English translated by Jeton Kelmendi, Italiano Maria Miraglia
A
NDRRA

(Palimpsest kozmik)

Mos u dëshpëro e dashur

As mos u zhgënje

Sapo e mora vesh

Unë fare nuk ekzistoj

As ti

E tëra është një anderr

Askush nuk ekziston

Më e keqja

As bota

Asgjëmendojmë se është

Nuk është

Nuk ekzistojnë malet, detet, oqeanet

As qiejt

Nuk ekzistojnë Planetet

Dielli Toka e Hana

Hana hiq se hiq

(Logjikë), diçka kaq e bukur

Smund të ekzistoj

Ashtu siç nuk ekzistojnë

vitet e dritës

Kashta e Kumtrit,

Atmosfera, hidrosfera

Biosferë nuk ka

As që ka pasë

As që do të ketë

Harroje

PIKË.

Astronautët kanë gënjyer edhe pse

As ata nuk ekzistojnë

Mos beso më në galaktika,

Big bangu anderr ka qenë

Si andrrat ma,

Të trishta të bukura

Plot zjarr

Lindja e vdekja

Ferri e parajsa

Andrra janë

Mos u dëshpëro

As rruga tjeter e qumështit

As gjithësia

Më vjen keq e dashur

Nuk ekziston

As dashuria

Edhe pse të dua

As Prindërit tanë kurrë nuk kanë ekzistuar

(ku janë pra?)

Veç për Zotin e di

Ai është diku,

Mbase është i vetmi që mohohet

Mbase është ai

Që po na sheh në anderr

Se Zoti

Është një fëmijë i vogël

Që luan me yje

Lulzim Tafa

THE DREAM


(Cosmic Palympsest)

Don’t despair my dear
Don’t be disappointed either
I just found out
I don’t exist at all
Neither you
All is a dream

No one exists
Even worse
Neither the world
Nothing that we think it is
Its not

Mountains don’t exist, seas, oceans
Not even the heavens
There are no Planets
Sun, Land and the moon
The Moon not at all

(Logic), something so beautiful
Can’t exist

Just as they do not exist
years of light
The milky way
Atmosphere, hydrosphere

There is no biosphere
and there has never been
Not even there will be
forget it
POINT.

Astronauts have lied though
Neither they exist
Don’t believe in galaxies anymore,
Big bang a dream has been
Like a dream so,
Of wretched, of beutiful
Full of fire

Birth and death
Hell and paradise
Only dreams are

Don’t despair
Neither is there Milky way
Not even the universe

I am sorry my love
Does not exist
Love either

Although I love you

Neither our Parents ever have existed
(where are they so?)

Only for the God I know
He’s somewhere,
Perhaps he is the only one denied
Maybe he is
“Seeing us in the dream

That God
Is like a little kid
That playes with stars.

Lulzim Tafa

Palinsesto Cosmico

Non disperare, mia cara
Non essere neanche delusa
Ho appena scoperto
che io non esisto affatto
Neanche tu
Tutto è un sogno

Nessuno esiste
Ancora peggio
Neppure il mondo
Nulla di ciò che pensiamo sia
E’

Le montagne, i mari, gli oceani non esistono
Neanche i cieli
Non ci sono pianeti
Sole, terra e luna
La luna niente affatto

(Logica), qualcosa di così bello
Non può esistere

Proprio come non esistono
Gli anni luce
La via Lattea
L’atmosfera, l’idrosfera

Non c’è biosfera
e non c’è mai stata
Nemmeno ci sarà
Dimentica
PUNTO.

Gli astronauti hanno mentito sebbene
Neppure loro esistono
Non credere più nelle galassie,
il Big Bang, è stato un sogno
Un sogno
Infelice e  bello
Pieno di fuoco

Nascita e morte
Inferno e paradiso
Sono solo sogni

Non disperare
Non esiste la Via Lattea
Neanche l’universo

Mi dispiace amore mio
Non esiste
Neppure l’amore

Anche se ti amo

Neppure i nostri genitori sono mai esistiti
(dove sono?)

Solo il Dio che conosco
È da qualche parte
Forse Egli è l’unico ad essere stato rinnegato
Forse Egli
“Ci vede in sogno”

Quel Dio
È come un bambino
Che gioca con le stelle.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here